Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

 

Statut

Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

& 1

Dom Kultury w Golubiu – Dobrzyniu utworzony został uchwałą nr XV/133/99 Rady Miasta Golubia – Dobrzynia z dnia 28 grudnia 1999r.

& 2

Dom Kultury obejmuje swoją działalnością teren miasta Golubia – Dobrzynia.

& 3

Siedziba Domu Kultury mieści się w Golubiu – Dobrzyniu przy ul.Hallera 13 .

 

Rozdział II

Cel i przedmiot działania

 

& 4

Podstawowym celem działania Domu Kultury jest realizowanie zadań w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury oraz współtworzenia jej wartości.

 

& 5

1.Do podstawowych zadań Domu Kultury należą:

1/rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

2/przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

3/kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,

4/gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

5/ prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz integrowania osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

 

  • 2.Wymienione zadania Dom Kultury realizuje w szczególności poprzez organizowanie:

  • - zespołowego uczestnictwa w kulturze, kluby, zespoły, itp.

  • - upowszechniania różnych form indywidualnej aktywności kulturalnej,

  • - imprez kulturalnych i rozrywkowych,

  • - różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę.

& 6

Dom Kultury współdziała i współpracuje z innymi jednostkami kultury i amatorskiego ruchu artystycznego oraz tworzy warunki dla rozwoju folkloru i rękodzieła artystycznego.

 

 

& 7

Dom Kultury może na zasadach określonych odrębnymi przepisami :

1/ organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, itp.

2/organizować imprezy rozrywkowe i artystyczne,

3/prowadzić działalność wydawniczą,

4/prowadzić naukę języków obcych,

5/prowadzić ogniska artystyczne, kluby i zespoły,

6/prowadzić imprezy zlecone (okolicznościowe) oraz inne formy działalności służących rozwojowi kultury.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

 

& 8

Dom Kultury prowadzi działalność w oparciu o samodzielnie opracowane plany pracy i programy działania.

& 9

  • 1.Domem Kultury kieruje dyrektor, który zarządza i reprezentuje go na zewnątrz.

  • 2.Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.

  • 3.Dyrektor opracowuje i wprowadza regulamin organizacyjny określający strukturę wewnętrzną jednostki.

  • 4.Dyrektor przedstawia do zaopiniowania Radzie Miasta roczny plan działania oraz sprawozdanie z jego wykonania.

&10

1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Domu Kultury.

2. Dyrektor i pracownicy Domu Kultury winni posiadać wymagane przepisami kwalifikacje do zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

&11

1.Działalność Domu Kultury jest finansowana z dotacji przekazywanej z budżetu gminy oraz środków własnych a także darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, opracowany na zasadach i w terminach określonych przez gminę.

3. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową i dokonuje rozliczeń z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla jednostek upowszechniania kultury.

4. Dyrektor Domu Kultury podejmuje decyzje merytoryczne co do wydatkowania środków i jest za nie odpowiedzialny.

 

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

&12

Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

&13

1. Statut Domowi Kultury nadaje Rada Miasta Golubia – Dobrzynia.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.