Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU KULTURY W GOLUBIU – DOBRZYNIU

 

§1

Dom Kultury w Golubiu – Dobrzyniu działa na podstawie :

 • ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz.721 z póź. zm.),

 • statutu Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu,

 • innych przepisów dotyczących instytucji upowszechniania kultury.

 

§2

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

 

§3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

 • Dyrektor Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

 • Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje i wydaje polecenia samodzielnie oraz ponosi odpowiedzialność.

 • Dyrektor nadaje ogólny kierunek działalności Domu Kultury oraz sprawuje nadzór nad tą działalnością.

 • Dyrektor odpowiada za całokształt działalności, organizację i majątek Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu i zapewnia warunki sprawnej i bezpiecznej pracy.

 • Dyrektor Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu wydaje akty normatywne (zarządzenia, regulaminy, decyzje, instrukcje i inne), stosownie do okoliczności.

 • Pisma wychodzące z Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu podpisuje Dyrektor lub osoba upoważniona.

 • Do podpisywania dokumentów bankowych (czeki, zlecenia, przelewy) upoważnione są osoby, które zostały formalnie zgłoszone i zarejestrowane na karcie wzorów podpisów.

 • Polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Dyrektor Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu lub osoba przez niego upoważniona.

 • Zaświadczenia wydawane pracownikom podpisują:

- w sprawach dotyczących stosunku pracy – Dyrektor Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu lub pracownik prowadzący sprawy pracownicze posiadający upoważnienie Dyrektora;

- w sprawach księgowo-finasowo-płacowych – Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona;

- sprawozdania statystyczne – Dyrektor Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu lub osoba upoważniona.

 

§4

ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORA

 

 • Jako kierownik zakładu pracy organizuje jego pracę, kieruje bieżącymi sprawami Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych ustaw oraz Statutu Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu, określających status Dyrektora.

 • Przygotowuje plan działalności Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu oraz sprawozdania z ich wykonania.

 • Nadzoruje prowadzenie spraw finansowo-księgowych Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

 • Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji.

 • Zatwierdza regulaminy : płacowe, organizacyjny, pracy, funduszu socjalnego, dodatków specjalnych a także instrukcje finasową oraz zasady opłacania i korzystania z usług Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

 • Podejmuje działania w celu pozyskania dodatkowych dochodów.

 • Dysponuje majątkiem trwałym, środkami obrotowymi i funduszami w zakresie swoich kompetencji oraz uprawnień.

 • Określa szczegółowy zakres czynności, uprawnień oraz odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

 • Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski pracowników.

 • Udziela urlopu pracownikom i zatwierdza roczne plany urlopowe.

 • Podejmuje decyzje dotyczące skarg i wniosków zgłaszanych przez korzystających z usług i pomieszczeń Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

 • Dyrektor Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych.

 

 

§5

W celu realizacji zadań statutowych w Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu , tworzy się następujące stanowiska pracy:

 

Dyrektor Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu : 1 etat

 

a) pracownicy merytoryczni:

 • animator kultury : 1 etat

 • animator kultury : 1 etat

b) pracownik finasowo-księgowy : główny księgowy : 0,5 etat

c) pracownicy administracji i obsługi:

- starszy referent ds. administracyjnych : 1 etat

- operator sprzętu komputerowego: 1 etat

- sprzątaczka : 0,5 etat

 

§6

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 • Dyrektor:

 

a) odpowiada za całość działalności programowo-organizacyjnej i administracyjno-finansowej prowadzonej instytucji kultury,

b) opracowuje kalendarz imprez kulturalnych,

c) organizuje imprezy Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu oraz imprezy zlecone przez inne jednostki,

d) współpracuje z urzędem, zakładami pracy, organizacjami społecznymi oraz instytucjami w zakresie rozwoju kultury na terenie miasta i powiatu,

e) nadzoruje działalność wszystkich sekcji i kół zainteresowań działających przy Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu,

f) opracowuje grafikę komputerową stron reklamowych Domu Kultury,

g) nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,

h) ponosi odpowiedzialność za swoje czynności przed Burmistrzem Miasta.

 

 • Główny Księgowy:

a) sprawuje pieczę nad obszarem rachunkowości i księgowości finansowej Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu,

b) prowadzi gospodarkę fiansową zgodnie z obowiązującymi zasadami,

c) kontroluje i nadzoruje prace inwentaryzacyjne składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowe jej rozliczenie,

d) analizuje gospodarkę fiansową Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu,

e) dokonuje kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych,

f) sporządza sprawozdania statystyczne,

g) opracowuje bilans i sprawozdania finansowe,

h) informuje Dyrektora Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, w szczególności mogących mieć wpływ na efekty ekonomiczno – finansowe.

 

 • Animator kultury:

a) prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą,

b) przygotowuje wystawy okolicznościowe,

c) przygotowuje regulaminy, karty zgłoszeń imprez,

e) aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu imprez i ich realizacji,

f) prowadzi kronikę DK.

 

 • Pracownicy administracji i obsługi:

a) starszy referent ds. administracyjnych:

 • prowadzi akta osobowe pracowników,

 • prowadzi dokumentację Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizuje decyzje komisji socjalnych i Dyrektora w tym zakresie,

 • załatwia formalności związane z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, przeniesieniem, zwalnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników,

 • prowadzi karty ewidencji czasu pracy, list obecności, planów urlopów, ewidencji nieobecności,

 • przeprowadza inwentaryzacje,

 • prowadzi archiwum Domu Kultury,

 • sporządza sprawozdania GUS dotyczące zatrudnienia.

b) operator sprzętu komputerowego, obsługa kotła c.o. :

 • obsługa sprzętu komputerowego,

 • wykonywanie napraw i remontów w pomieszczeniach Domu Kultury,

 • prowadzenie kotłowni c.o. zgodnie z instrukcją obsługi,

 • uczestniczenie w montażu i demontażu sprzętu znajdującego się na imprezach,

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

c) sprzątaczka:

 • dbanie o czystość i porządek w Domu Kultury jak i na terenie posesji,

 • sumienne wykonywanie zadania wynikającego z zakresu czynności na swoim stanowisku pracy,

 • rzetelne realizowanie poleceń wydawanych przez Dyrektora,

 • przestrzeganie obowiązującego w Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy,

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych.

 

§ 7

Szczegółowe zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień znajdują się w aktach osobowych.

 

 

§ 8

PORZĄDEK I DYSCYPLINA PRACY

 

 • Pracownicy Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu zobowiązani są do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

 • Czas pracy poszczególnych pracowników i godziny działania sekcji i kół zainteresowań ustala Dyrektor.

 • Pracownik w razie konieczności wyjścia w czasie pracy powinien powiadomić bezpośredniego przełożonego oraz dokonać wpisu we właściwej książce ewidencji wyjść w celach służbowych lub prywatnych.

 • Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin na tydzień ustala Dyrektor Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

 • Urlopy pracowników udzielane są w terminie ustalonym przez Dyrektora po porozumieniu z pracownikiem. Urlopu udziela Dyrektor oraz upoważnieni przez niego pracownicy.

 • Terminy urlopów ustalane są, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

 • Przesunięcie terminu urlopu lub odwołanie z urlopu może nastąpić z ważnych powodów określonych w kodeksie pracy.

 • Urlop niewykorzystany w ustalonym terminie powinien być wykorzystany najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 • Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie terminowe sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, przekazuje je do załatwienia zastępującemu go pracownikowi.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Pracownicy obowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

 • Wykonywać prace w sposób zgodny z zasadmi i przepisami bhp i p.poż., jak również przestrzegać w tym zakresie zarządzeń, instrukcji i wskazówek przełożonych.

 • Dbać o należyty stan pomieszczeń, urządzeń i sprzętu.

 • Poddawać się zarządzonym badaniom lekarskim.

 • Brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie bhp i p.poż. oraz znać obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 10

W sprawach nie objętych postanowieniami regulaminu decyduje Dyrektor Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

§ 11

Niniejszy regulamin łącznie ze statutem Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu stanowi całość przepisów wewnętrznych i szczegółowy zakres działania jednostki.

 

§ 12

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie i obowiązuje z dniem 1 czerwca 2016r. i w tym terminie traci moc dotychczasowy Regulamin organizacyjny.

 

 

 

 

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.