Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

 

Regulamin Pracy

Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

W oparciu o art. 104 §1 Kodeksu Pracy ustala się Regulamin Pracy zwany dalej „regulaminem” określający prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą pracowników Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko pracy.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • pracodawcy – rozumie się dyrektora Domu Kultury w Golubiu - Dobrzyniu

 • instytucji – rozumie się Dom Kultury w Golubiu - Dobrzyniu

 • pracownikach – rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umów cywilno-prawnych.

 

Rozdział II

 

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

 

§ 3

1. Do obowiązków instytucji należy:

a)zapoznanie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi,

b)organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiągnięcie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji należytej efektywności oraz jakości pracy,

c)zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)zapewnienie porządku i dyscypliny pracy,

e)terminowej wypłaty wynagrodzeń za pracę,

f)umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

g)zaspokojenie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,

h)kształtowanie dobrej atmosfery pracy,

i)stworzenie sprzyjających warunków do wprowadzenia nowych metod i technik pracy oraz dokonywania przez pracowników usprawnień w pracy.

 

§ 4

 

1. Dyrektor kieruje pracą Domu Kultury w Golubiu - Dobrzyniu, a w szczególności:

a)określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu,

b)dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, koordynuje działalność i kieruje pracą pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu,

c)realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników,

d)ustala plan pracy Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu,

e)zapewnia skuteczną kontrolę realizacji ustalonych zadań i przestrzegania przepisów prawa,

f)występuje do władz Gminy Miasto Golub - Dobrzyń z projektami uchwał i zarządzeń związanych z działalnością oraz funkcjonowaniem Domu Kulturyw Golubiu – Dobrzyniu,

2.Dyrektor Domu Kultury w Golubiu - Dobrzyniu jest zobowiązany do:

a)ustalania założeń do planów działalności i planów finansowych Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi,

b)kontroli wykonywania zadań oraz własnych zaleceń i zarządzeń,

c)rozstrzygania sporów i wątpliwości powstałych w trakcie realizacji zadań,

d)nadzoru kontroli i koordynacji działań pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych,

e)prowadzenia prawidłowej gospodarki środkami rzeczowymi i budżetowymi oraz ponoszenia z tego tytułu pełnej odpowiedzialność.

 

§ 5

1. Do obowiązków pracownika instytucji należy:

a)dbanie o prawidłowe sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań statutowych Domu Kultury w Golubiu - Dobrzyniu,

b)przestrzeganie prawa,

c)dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników pracy,

d)sumienne i staranne wykonywanie poleceń służbowych przełożonego,

e)uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz interesantami,

f)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

g)przestrzeganie ustalonego porządku i czasu pracy,

h)dbałość o dobro instytucji, ochrona jego mienia oraz racjonalne i zgodne z przeznaczeniem jego użytkowanie,

i)zachowanie tajemnicy informacji organizacyjnych zakładu, którego ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

j)należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy,

k)godne zachowanie się w miejscu pracy i poza nim.

 

§ 6

 • Wszelkie oddane do użytku służbowego przedmioty, urządzenia, maszyny i sprzęt – pracownik zobowiązany jest utrzymywać w należytym porządku i zgodnie z jego przeznaczeniem, pod rygorem odpowiedzialności materialnej za ich zniszczenie lub uszkodzenie.

 • Wszelkie zauwazone uszkodzenia, o ktrych mowa w ust. 1 należy zgłaszać przełożonemu.

 • Zabrania się bez uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu zabierania, wynoszenia artykułów biurowych, jakichkolwiek przedmiotów, urzadzeń, materiałów, dokumentów i narzędzi.

 • Przed rozwiązaniem stosunku pracy, pracownik zobowiązany jest :

a) zwrócić pobrane narzędzia, materiały i inne przedmioty stanowiace własność Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu,

b) uregulowac wszelkie zobowiązania w stosunku do Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

 • Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie Domu Kultury w Golubiu - Dobrzyniu .

 • Zakaz palenia dotyczy zarówno pracowników, stażystów Domu Kultury w Golubiu - Dobrzyniu jak też wszystkich osób trzecich przebywających na terenie instytucji kultury.

 

 

Rozdział III

 

Czas pracy

 

§ 7

Czas pracy powinien być odpowiednio wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 8

1. Czas pracy pracowników w wymiarze podstawowym wynosi 40 godzin na tydzień i 8 godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy.

2. W Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu obowiązuje trzy miesięczny okres rozliczeniowy.

§ 9

1. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia izakończenia pracy:

pracownicy obsługi – godz. 8.00 -16.00, 11.00-19.00;

pracownicy merytoryczni – godz. 8.00-16.00, 12.00-20.00

2. Godziny rozpoczęcia izakończenia pracy mogą być ustalane przez dyrektora indywidualnie, w zależności od charakteru i specyfiki wykonywanej pracy pracownika.

3. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.

4. Dokumentami stwierdzającymi czas pracy są:

- lista obecności

- karta czasu pracy

- ewidencja wyjść z pracy.

5.Dni dodatkowo wolne od pracy ustala dyrektor odrębnym zarządzeniem.

§10

1. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

2. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 w tym dniu a godz. 6.00 w dniu następnym.

3. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z charakteru i specyfiki pracy Domu Kultury, pracownik może być zatrudniony poza normalnym czasem pracy, a także w niedzielę lub święto.

4. W Domu Kultury prowadzona jest ewidencja czasu pracy, o którym mowa w ust. 3.

§ 11

1. Na żądanie pracownika, w zamian za czas przepracowany poza normalnym czasem pracy, pracodawca udziela pracownikowi w tym samym wymiarze czas wolny od pracy.

2. Za pracę wykonywaną w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje inny dzień wolny od pracy w tygodniu.

§ 12

 • W instytucji wprowadza się zakaz pozostawania w miejscu pracy poza godzinami pracy bez wyraźnej zgody dyrektora.

 • Na terenie Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu poza godzinami pracy mogą przebywać:

  • dyrektor,

  • główny księgowy,

  • pracownicy na polecenie dyrektora

  • inne osoby za zgodą dyrektora.

§ 13

W przypadku wyjścia pracowników w godzinach pracy w celach służbowych należy odnotować godzinę wyjścia i powrotu w książce „Ewidencja wyjść służbowych”.

Rozdział IV

Obsługa interesantów

 

§ 14

Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie w godzinach pracy instytucji.

§ 15

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10:00-13:00.

§ 16

 • Pracownicy załatwiający sprawy interesantów zobowiązani są do:

a)przestrzegania zasad przewidzianych w przepisach Kodeksu Pracy oraz innych przepisach mających na celu usprawnienie obsługi interesantów,

b)udzielenie dokładnych informacji o stanie załatwionych spraw,

c)uzupełnienie w miarę możliwości we własnym zakresie brakujących informacji,

d)systematyczne usprawnianie form obsługi interesantów.

 

Rozdział V

Wyjazdy służbowe

 

§ 17

 • Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez przełożonego poza miejscowością stanowiącą siedzibę instytucji, w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.

 • Koszty podróży służbowej na terenie kraju i zagranicą rozlicza się w oparciu o obowiązujące przepisy.

 • Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w czasie podróży służbowej, następuje po przedłożeniu rozliczenia wyjazdu służbowego.

 

Rozdział VI

Porządek i dyscyplina pracy

 

§ 18

 • Pracownicy bez względu na rodzaj i zajmowane stanowisko przestrzegają ogólnie przyjętych zasad porządku i dyscypliny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie:

2.pracownicy punktualnie rozpoczynają i podpisują listę obecności przed rozpoczęciem pracy,

listę obecności sprawdza dyrektor ,

3.o niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik uprzedza dyrektora,

4.o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania, poza określonymi przypadkami, pracownik zobowiązany jest powiadomić instytucję pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym: telefonicznie, przez inne osoby lub przez pocztę. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego,

5.niedotrzymanie terminu określonego wyżej jest usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności,

6.w razie nieobecności z powodu choroby własnej, leczenia uzdrowiskowego oraz opieki nad chorym członkiem rodziny – pracownik zobowiązany jest doręczyć zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy,

7.pracownik może korzystać w roku kalendarzowym z 4 dni urlopu na żądanie w terminie wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

§ 19

1. Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy w szczególności:

a)niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,

b)odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia (decyzji) lekarza, komisji lekarskiej lub inspektora sanitarnego, jeżeli pracownik nie zostanie zatrudniony przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia,

c)leczenie uzdrowiskowe jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

d)choroba członka rodziny pracownika, wymagająca sprawowania opieki osobistej,

e)okoliczność wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

f)konieczność odpoczynku po nocnej podróży służbowej, w granicach nie przekraczających 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli pracownik nie korzystał z miejsca sypialnego.

§ 20

Za czas nieobecności w pracy pracownikowi przysługuje zasiłek na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub wynagrodzenie.

§ 21

Pracownikowi nie wolno opuszczać w czasie godzin pracy miejsca pracy bez zgody dyrektora. Zwolnienie to powinno być odpracowane. Czas odpracowania ustala się bezpośrednio z dyrektorem.

§ 22

 • Pracownik opuszczający pomieszczenie, w którym pracuje, każdorazowo informuje jednego ze współpracowników o miejscu swojego pobytu i godzinie powrotu.

 • W przypadku gdy pracownik sam zajmuje pomieszczenie umieszcza odpowiednią informację na drzwiach.

§ 23

Spożywanie napojów alkoholowych podczas pracy przez pracowników na terenie instytucji jest zabronione. Pracowników będących w stanie nietrzeźwości nie dopuszcza się do wykonywania pracy, stosując odpowiednie kary dyscyplinarne.

§ 24

Po zakończeniu pracy, pracownik opuszcza budynek instytucji po uprzednim uporządkowaniu stanowiska pracy, zabezpieczeniu szaf i biurek z aktami oraz sprawdzeniu urządzeń mogących być źródłem pożaru lub szkód.

§ 25

Wynoszenie z budynku instytucji inwentarza stanowiącego własność instytucji jest niedopuszczalne. Natomiast jego wypożyczenie może mieć miejsce za pisemną zgodą dyrektora.

 

Rozdział VII

Nagrody i wyróżnienia

§ 26

1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy przyczyniają się szczególnie do wykonania zadań instytucji mogą być przyznane wyróżnienia i nagrody, a mianowicie:

a) pochwała pisemna,

b) premia roczna.

Rozdział VIII

Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownikówa

§ 27

 • Karą porządkową za przewinienie mniejszej wagi jest upomnienie.

 • Karę upomnienia wymierza dyrektor, zawiadamiając pracownika na piśmie.

§ 28

 • Karami dyscyplinarnymi są:

a) upomnienie,

b) nagana.

 

Rozdział IX

Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne

§ 29

 • Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych przepisami Kodeksu Pracy.

 • Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

§ 30

 • Urlopu udziela się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

 • Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora z wyłączeniem urlopu na żądanie, który nie wymaga zgody dyrektora.

 • Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

 • Do okresów zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiaru urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

 • W przypadku pozostania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

 

§ 31

 • Pracownik podejmujący po raz pierwszy, w roku kalendarzowym pracę, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

 • Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

 • W przypadku zmiany pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego wymiar urlopu ustala się zgodnie z art. 1551 § 1-2 Kodeksu Pracy.

 

§ 32

 • Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 • Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop udziela się najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Obowiązek ten nie dotyczy urlopu na żądanie.

 • Przesunięcie zaplanowanego urlopu może nastąpić na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami.

 • Przesunięcie pracownikowi urlopu przez dyrektora jest możliwe tylko z powodu szczególnych potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika w pracy spowodowałaby poważne zakłócenie w toku pracy.

 

§ 33

Przed rozpoczęciem urlopu pracownik załatwia przydzielone mu do wykonania sprawy, a sprawy nie załatwione przekazuje osobie wskazanej przez dyrektora.

 

§ 34

 • Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

a) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

b) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

c) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

d) urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

 

§ 35

Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi względami, może być udzielany urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.

Rozdział X

Zwolnienia od pracy

 

§ 36

 • Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu Pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

 • Pracodawca, między innymi, jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:

a) wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,

b) na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,

c) wezwanego w celu wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed organem ds. wykroczeń (łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego),

d) na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji, dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,

e) na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych,

f) będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także na szkolenie pożarnicze (w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego),

g) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

 

§ 37

 • Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w razie:

a) ślubu pracownika – przez 2 dni,

b) urodzenia się dziecka pracownika przez 2 dni,

c) ślubu dziecka – przez 1 dzień,

d) zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma, macochy – przez 2 dni,

e) zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – przez 1 dzień.

 

§ 38

 • Na pisemny wniosek pracownika, dyrektor może udzielić mu zwolnienia od pracy, jeżeli nie spowoduje to zakłóceń w procesie pracy.

 • Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 • Na pisemny wniosek pracownika, za zgodą dyrektora pracownik może odpracować czas zwolnienia od pracy udzielonego z ważnych przyczyn osobistych.

 • Czas odpracowania, o którym mowa w ust. 3 nie jest czasem pracy w godzinach nadliczbowych.

 

Rozdział XI

Wynagrodzenie za pracę

 

 

§ 39

 • Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę stosowane do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji.

 • Wynagrodzenie za pracę za dany miesiąc wypłacone jest z dołu najpóźniej w trzecim dniu licząc od ostatniego dnia miesiąca.

 • Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

 

§ 40

Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletni staż pracy, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rentę inwalidzką lub emeryturę na zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

 

Rozdział XII

Ochrona rodzicielstwa

 

§ 41

 • Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, ani w niedzielę i święta a także w wymiarze przekraczającym 4 godziny na dobę przy obsłudze monitorów ekranowych.

 • Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy jak też zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

 • Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jego zgody zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy ani delegować poza stałe miejsce pracy.

 • W systemie równoważnego czasu pracy, czas pracy pracownicy w ciąży oraz pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do 4 lat bez jego zgody, nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

 • Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do 8 lat lub sprawującego pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

 

§ 42

 • Pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługuje prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.

 • Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jedna przerwa na karmienie.

 

§ 43

Pracownicy wychowującej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w roku kalendarzowym zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

§ 44

Kwestie związane z ochronną stosunku pracy w związku z rodzicielstwem oraz urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem rodzicielskim, urlopem ojcowskim i urlopem wychowawczym regulują przepisy Kodeksu pracy.

 

§ 45

 • Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, jeżeli nie jest to możliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym.

 • Wynagrodzenie pracownika, o którym mowa w ust.1, nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.

Rozdział XIII

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

 

§ 46

 • Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do:

a)ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

b)prowadzenia systematycznie szkolenia pracowników w zakresie BHP,

c)organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

d)kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,

e)wydania pracownikom przed rozpoczęciem pracy odzieży i obuwia roboczego,

f)wskazania pracownikowi odpowiednio zapieczonego miejsca na przechowywanie odzieży, obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych narzędzi pracy.

 

§ 47

Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniom wstępnym w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają także szkoleniom okresowym.

 

§ 48

 • W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania takiej pracy, zawiadamiając o tym bezpośredniego przełożonego.

 • Za czas powstrzymywania się od pracy w/w sytuacji lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

 

§ 49

 • Pracownik po zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania podpisuje stosowne oświadczenie, które dołączane jest do akt osobowych.

 

§ 50

Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika Regulamin i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.

 

§ 51

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.

§ 52

Regulamin pracy wprowadza się zarządzeniem dyrektora Domu Kultury w Golubiu – Dobrzyniu.

§ 53

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom i w tym terminie traci moc dotychczasowy Regulamin pracy.

 

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.